Metodika pro uznávání a rušení šlechtitelských chovů ovcí

19.04.2021

Hodnocení a uznávání šlechtitelských chovů ovcí (dále jen "ŠCH") náleží dle plemenářského zákona uznanému chovatelskému sdružení (dále jen "SCHOK").

Účel a poslání ŠCH:

 • Účelem ŠCH je vytvářet prošlechtěnou populaci plemene. Základní metodou šlechtění je čistokrevná plemenitba, případně zušlechťovací křížení s fylogeneticky příbuznými plemeny schválené SCHOK. ŠCH jsou součástí genových rezerv plemene.
 • Hlavním posláním ŠCH je produkce samčího a samičího plemenného materiálu pro ostatní chovy.

Podmínky pro uznání ŠCH:

a)chované plemeno je registrováno v příslušné plemenné knize, všechna zvířata v chovu jsou zapsaná v hlavním oddíle PK, minimální počet kusů je deset ovcí (bahnic) v chovu;

b) nejméně tři kontrolní období se v chovu provádí KU v rozsahu šlechtitelského programu pro dané plemeno (zajišťuje oprávněná osoba);

c) obrat základního stáda je zajišťován zpravidla z vlastního odchovu;

d) zdravotní stav zvířat a chovatelské podmínky vyhovují platným veterinárním předpisům;

e) chovatel řádně vede požadovanou evidenci;

f) chov musí vykazovat po dobu tří chovných roků nadprůměrné výsledky v KU pro dané plemeno a produkovat plemenný materiál (berany i ovce).

Uznávací řízení:

 • o uznání žádá chovatel písemně SCHOK
 • společně s oprávněnou osobou zajišťující KU v chovu, vypracuje materiál obsahující hodnocení stáda dle vlastní užitkovosti, věkové skladby a produkci plemenného materiálu.
 • příslušná Krajská veterinární správa doloží veterinární osvědčení o zdravotní situaci v chovu.
 • komisi pro uznání chovu jmenuje VRPKO. Komise je minimálně tříčlenná. Předmětem uznávacího řízení je posouzení plemenného a užitkového typu zvířat, užitkovosti zvířat, chovatelských podmínek, programu šlechtění a zdravotního stavu zvířat. O průběhu uznávacího řízení se pořizuje stručný zápis ve dvojím vyhotovení, obsahující závěry řízení. Zápis se zakládá u chovatele a SCHOK, v případě uznání chovu za ŠCH získává chovatel od SCHOK certifikát - statut ŠCH.
 • certifikát (statut ŠCH) se vydává s platností na dobu 10 let, funkčnost chovu se prověřuje dle každoročních výsledků kontroly užitkovosti.
 • uznávací řízení probíhá v plném rozsahu na náklady chovatele.

Zrušení ŠCH:

 • SCHOK (VRPK) zruší ŠCH v případě, když chov neplní úkoly vyplývající z poslání ŠCH, nedodržuje stanovený šlechtitelský program, zvířata neodpovídají stanovenému standardu a nejsou-li v chovu dodržovány veterinární nařízení dané metodikou kontroly zdraví.
 • Zrušení ŠCH může navrhnout oprávněná osoba nebo příslušná Krajská veterinární správa.
 • V případě neuznání nebo zrušení ŠCH se může chovatel vůči rozhodnutí odvolat, a to k RPK, která je do 30 dnů povinna se k tomuto vyjádřit.
 • Metodika byla projednaná na jednání RPK ........2021 a schválená na jednání Spolkové rady SCHOK dne ...........2021